#1257. [CQOI2007]余数之和

内存限制:128 MiB 时间限制:5 Sec

题目描述

给出正整数n和k,计算j(n, k)=k mod 1 + k mod 2 + k mod 3 + … + k mod n的值
其中k mod i表示k除以i的余数。
例如j(5, 3)=3 mod 1 + 3 mod 2 + 3 mod 3 + 3 mod 4 + 3 mod 5=0+1+0+3+3=7

输入格式

输入仅一行,包含两个整数n, k。
1<=n ,k<=10^9

输出格式

输出仅一行,即j(n, k)。

样例

样例输入


			
5 3

样例输出


			
7

数据范围与提示